Scholarship

ছাত্র-ছাত্রীৰ বাবে বিষেষ বৃত্তিৰ ব্যৱস্থাসমূহ :


  • মেধাসম্পন্ন দুখীয়া ছাত্র-ছাত্রীৰ বাবে বিশেষ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে বিনামূলীয়াকৈ পাঠ্যপুথিৰ যােগান।
  • ৭৫% বা ততােধিক নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্র-ছাত্রীসকলক ২৫০০/- টকাৰ বৃত্তি প্রদান।
  • ৮৫ % বা ততােধিক নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্র-ছাত্রীসকলক ৫০০০/- টকাৰ বৃত্তি প্রদান।
  • ৯০ % বা ততােধিক নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ সম্পূর্ণ মাহিলি মাচুল ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা।।